Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 7

16,00 

Frantzisko ONDARRA: “Aulestia: 1833. urteko testua”; Adolfo AREJITA: “Mogelen itzulpen bat: «Jesu Cristoren Pasioco Canta»”; Piarres CHARRITON: “«Debocino escuarra, mirailla eta oracinoteguia (1635)». Liburu zahar eder baten historia nahasia”; Oscar ALVAREZ GILA: «Fedeco-Actoac, Esperantzacoac eta Caridadecoac». Bizkaieraz idatziriko euskal testu berri bat”; Adolfo AREJITA: “Kardaberazen opuskulu gutxi ezagun bat: «Amorezco eta dolorezco Jesu-Cristoren Pausoac»”; K. Josu BIJUESCA: “Aránzazu y Sor Juana. Hacia una interpretación global del final de los Villancicos de la Asunción de 1865”; Jon KORTAZAR: “Ama Lurretik Irudimenaren Eremura. XX mendeko Euskal Poesian”; Jabier KALZAKORTA: “Neskazahar baten penak bertsotan”; Iñaki GAMINDE: “Urteko jai batzue inguruko kantuez”; Sinesio ESTIBALLES: “Urigoitiko hizkeraren lexikalizazio fenomenorik aipagarrienak”; Luis Mª LARRINGAN: “/-NA/ Konpletiboa: Enuntziazio ikuspegitik”; Xabier GOITIA: “«Eusko-Umeak Atzerrian» (Aurkezpena)”.

Informazio gehigarria

ISSN

1132-0702

Urtea

1999

Orri kopurua

296

L.G.

BI-847-94

Neurria

18 x 25 zm

Euskarria

Liburua