Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 7

16,00 

Frantzisko ONDARRA: «Aulestia: 1833. urteko testua»; Adolfo AREJITA: «Mogelen itzulpen bat: «Jesu Cristoren Pasioco Canta»»; Piarres CHARRITON: ««Debocino escuarra, mirailla eta oracinoteguia (1635)». Liburu zahar eder baten historia nahasia»; Oscar ALVAREZ GILA: «Fedeco-Actoac, Esperantzacoac eta Caridadecoac». Bizkaieraz idatziriko euskal testu berri bat»; Adolfo AREJITA: «Kardaberazen opuskulu gutxi ezagun bat: «Amorezco eta dolorezco Jesu-Cristoren Pausoac»»; K. Josu BIJUESCA: «Aránzazu y Sor Juana. Hacia una interpretación global del final de los Villancicos de la Asunción de 1865»; Jon KORTAZAR: «Ama Lurretik Irudimenaren Eremura. XX mendeko Euskal Poesian»; Jabier KALZAKORTA: «Neskazahar baten penak bertsotan»; Iñaki GAMINDE: «Urteko jai batzue inguruko kantuez»; Sinesio ESTIBALLES: «Urigoitiko hizkeraren lexikalizazio fenomenorik aipagarrienak»; Luis Mª LARRINGAN: «/-N A/ Konpletiboa: Enuntziazio ikuspegitik»; Xabier GOITIA: ««Eusko-Umeak Atzerrian» (Aurkezpena)».

Categoría:

Información adicional

ISSN

1132-0702

Año

1999

Número de páginas

296

D.L.

BI-847-94

Tamaño

18 x 25 cm

Formato

Libro